Australasia affiliates - Australasia Gaelic Games

New South Wales

Contact: secretary.nsw.australasia@gaa.ie

Victoria

Contact: secretary.ggv@gmail.com

Western Australia

Contact: secretarygaawa@hotmail.com

Queensland

Contact: secretary@qgfha.co

South Australia

Contact: secretary.gfhasa@hotmail.com

Tasmania

Contact: info@tasgaelicgames.com

Wellington/Hutt Valley

Contact: secretary@wellingtongaa.com

Canterbury

Contact: canterburygaa@gmail.com